Witaj: nieznajomyZałóż kontoZaloguj się

KONKURS: Dobrą rzecz zaprojektuj

KONKURS: Dobrą rzecz zaprojektuj

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

O tym, że design powinien być za­an­ga­żo­wa­ny spo­łecz­nie słyszymy od dawna. Od 2009 roku re­ali­zo­wa­ny jest w Cie­szy­nie projekt łączący wzor­nic­two i ekonomię spo­łecz­ną pod marką Wel­lDo­ne® Dobre Rzeczy. Dzięki temu po­łą­cze­niu pro­jek­to­wa­nie zyskuje do­dat­ko­wą wartość – oprócz ulepszeń pro­duk­to­wych do­star­cza­nych użyt­kow­ni­ko­wi, realnie wpływa na poprawę życia ludzi po­zo­sta­ją­cych dłu­gotrwa­le poza rynkiem pracy.


Zadanie ko­n­ku­r­so­­we: Stwo­­rze­­nie projektu produktu dla marki We­l­lDo­­ne® przy użyciu ma­­te­­ria­­łów do­­stę­p­nych wpro­­du­k­cji We­l­lDo­­ne® – drewno, stal, alu­­mi­­nium, sklejka, mdf, hdf, filc, tkaniny. Najwyżej oceniane będą projekty pro­­du­k­tów po­trzeb­nych wżyciu co­dzien­nym, funk­cjo­nal­nych, ory­­gi­­na­l­nych, prostych te­ch­no­­lo­­gi­cz­nie, po­­sia­­da­­ją­­cych wyraźne cechy użytkowe, oparte na dowcipie, biorące pod uwagę ra­­cjo­­na­l­ne wy­­ko­­rzy­­sta­­nie ma­­te­­ria­­łu. Pro­­je­k­to­­wa­­ne rzeczy powinny mocno na­­wią­­zy­­wać do ist­nie­­ją­­cej linii We­l­lDo­­ne®.

Organizator konkursu:Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”

Nagrody:
Nagroda główna – 10 000 zł + wdro­że­nie do pro­duk­cji zwy­cię­skie­go projektu + pre­zen­ta­cja pro­jek­tan­ta i zwy­cię­skie­go projektu na łamach pisma jednego z patronów me­dial­nych

Termin:31.07.2017

Uczestnictwo:Konkurs skie­ro­wa­ny jest do pro­jek­tan­tów wzor­nic­twa i sztuki użyt­ko­wej oraz wszyst­kich, którzy pa­sjo­nu­ją się pro­jek­to­wa­niem funk­cjo­nal­nych i ory­gi­nal­nych pro­duk­tów – osób młodych, star­szych, stu­den­tów, ar­chi­tek­tów, pro­jek­tan­tów wnętrz oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych współ­cze­snym wzor­nic­twem i za­gad­nie­nia­mi ekonomii spo­łecz­nej.

Strona konkursowa: www.welldone.co/pl/o-konkursie.html

Strona główna | Kontakt

© Copyright 2008 PSPW.ORG.PL

Portal www.pspw.org.pl nie odpowiada za komentarze oraz treści umieszczane przez użytkowników w serwisie oraz forum dyskusyjnym. Wypowiedzi obrażające osoby trzecie, nieetyczne bądź niezgodne z prawem będą w możliwie najkrótszym czasie usuwane.