Witaj: nieznajomyZałóż kontoZaloguj się

PROJEKT ARTING 2017 - DESIGN ZRÓWNOWAŻONY

PROJEKT ARTING 2017 - DESIGN ZRÓWNOWAŻONY

Polska | admin (www.pspw.org.pl)

Przedmiotem konkursu są projekty zzakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka ijego otoczenia zgodnie zzasadami zrównoważonego rozwoju iposzanowania energii.Celem konkursu jest budowanie świadomości oroli wzornictwa przemysłowego wzrównoważonym rozwoju, oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra izasad gospodarowania nim.
Projekty można zgłaszać wtrzech kategoriach: Technologia, Środowisko, Edukacja.
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział studenci iabsolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie izespoły projektowe.Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące wfazie koncepcji, wdrożenia atakże projekty już zrealizowane przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.
Nagrody
W konkursie przewidzianopulę nagród wwysokości 30 000 złotych agłówna nagroda wyniesie 10 000 złotych.
Termin
Prace konkursowe wraz załącznikami należy złożyćdo 31 stycznia 2018 rokuwsiedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera za poświadczeniem zwrotnym odbioru. Adres: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.
Wystawy
Nadesłane projekty zostaną zaprezentowane wkwietniu 2018 roku podczas cyklu wystaw pokonkursowych wPolsce iza granicą.

Organizacja
Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.
Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.Konkurs ma formułę międzynarodową ijest współfinansowany przez Euroregion Beskidy.Organizatorem konkursu jest Miasto Bielsko-Biała iFundacja Ludzie-Innowacje-Design.

Dlaczego Równowaga?
Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 nosi tytuł „Równowaga”. Jest kolejną edycją (po dwóch poprzednich: 2013 „Energia jutra” i2015 „Miejsce wktórym żyjemy”) poświęconą projektowaniu zrównoważonemu.
Pojęcie „równowagi” jest kluczowe dla diagnozy przyczyn destabilizacji świata. Dążenie dorównowagi, jest zdaniem naukowców, podstawową zasadą obowiązującą wprzestrzeni kwantowej ikosmologicznej. Napoziomie komórek iorganizmów złożonych, ekosystemów ispołeczności, nauk materialnych iduchowych. Może „równowaga” powinno stać się ważnym kryterium projektowania przedmiotów iprocesów. Równowaga pomiędzy technologią anaturą, kulturą agospodarką, zyskiem azdrowiem, potrzebą akonsumpcją, informacją awolnością.
Projektowanie zrównoważone podejmuje tematy zrównoważonego rozwoju, którego popularna definicja brzmi: „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, wktórym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń naich zaspokojenie”. Pogłębione analizy zebrano wartykułach eksperckich powstałych napotrzeby katalogu izawartych nastronie konkursu (www.arting.flid.pl).
Zmiany jakościowe świadomości społeczeństw zachodzą po przekroczeniu pewnego progu zmian świadomości indywidualnych. Zgodnie ztą teorią ilość pomysłów, inspiracji, koncepcji projektantów iprzemyśleń odbiorców, powinna skutkować realnymi zmianami nalepsze. Przynajmniej takie założenie przyświeca organizowaniu wystaw iseminariów, naktórych jak największa ilość osób pozna idee projektów nadesłanych nakonkurs.
Konkurs ma formułę międzynarodową ijest elementem polsko-czeskiej akcji edukacyjnej naobszarze Euroregionu Beskidy. Planowana jest uroczystość wręczenia nagród połączona zmiędzynarodową konferencją oraz cykl wystaw iseminariów po obu stronach granicy. Zapraszamy projektantów zPolski iCzech by poprzez swoje projekty dołączyli doposzukiwań „Równowagi”.Szczegóły:http://arting.flid.pl/

Strona główna | Kontakt

© Copyright 2008 PSPW.ORG.PL

Portal www.pspw.org.pl nie odpowiada za komentarze oraz treści umieszczane przez użytkowników w serwisie oraz forum dyskusyjnym. Wypowiedzi obrażające osoby trzecie, nieetyczne bądź niezgodne z prawem będą w możliwie najkrótszym czasie usuwane.